Đăng ký tài khoản để nhận thông báo các chương trình khuyến mãi và 10% giảm giá cho đơn hàng đầu tiên cùng với chính sách miễn phí vận chuyển hàng trên toàn quốc.

Menu

Hotline: 028.3911.8827

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Ngày phát hành: ngày 11 tháng 12 năm 2013 

Các Điều khoản sử dụng này là cam kết giữa bạn và công ty Organique Onlinda Spring Pty Ltd, ("Organique" hoặc "Công ty"), và quản lý việc sử dụng các kênh Online của Organique trên trang www.organqiueopa.com và ứng dụng của Organique trên điện thoại có gắn các điều khoản sử dụng này. Khi xem xét quyênd truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sử dụng được nêu trong tài liệu này, cùng với mọi quy tắc, chính sách và quy trình mà Organique có thể tạo ra sau đó (các Điều khoản sử dụng này). 

Các Điều khoản sử dụng này áp dụng cho các Dịch vụ hiện đang được Organique cung cấp cũng như các Dịch vụ có thể được cung cấp trong tương lai.

Dịch vụ chỉ khả dụng và chỉ có thê được sử dụng bởi các cá nhân và tổ chức có thể hình thành hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo luật hiện hành. Dịch vụ được cung cấp dưới đây không dành cho trẻ em (người dưới 13 tuổi) hoặc bất kỳ người nào sử dụng Dịch vụ đã bị đình chỉ hoặc thu hồi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ cùng với và dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ. Nếu bạn không đủ điều kiện, xin vui lòng không sử dụng Dịch vụ. Nếu vạn hành động thay mặt cho bất kỳ thực thể hoặc tổ chức nào, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn có quyền ràng buộc thực thể với các Điều khoản sử dụng này.